BI-THẦU-TUTJ-NHẤT | BIBI - XUÂN THỨ vs CHIM SẺ - NAM |