BI-THẦU-TUTJ-NHẤT | T.M.THẦU - NHẤT vs GUNNY - LONG LÊ |