BI-QUÝT-TÝ-CÒI | BI - LOVE - QUÝT vs LUYẾN - LÂM - HỔ | 4-0